Seminarplassens venner har sammen med Klæbu nærmiljøråd vært representert i arbeidsgruppa «Bærekraftig driftsmodell for Seminarplassen», som Trondheim kommune satte ned i januar 2021. Arbeidet i denne gruppa resulterte i en sak til formannskapet i Trondheim kommune i november 2021. I formannskapets vedtak står blant annet følgende:

«For å gjennomføre oppgaven med å utvikle en bærekraftig modell for drift av Seminarplassen 1 og 2, vil det være hensiktsmessig å opprette en styringsgruppe. Styringsgruppen bør bestå av representanter fra både Trondheim kommune og nærmiljøet i Klæbu. I tillegg bør styret knytte til seg en person som skal ha ansvaret for å drive prosjektet fram mot målet om bærekraftig drift. Bærekraftig drift vil utvikles i en prosess over tid i samarbeid mellom lokalmiljø og kommune».

Styringsgruppa har fått følgende sammensetning:

Leder: Ivar Skei, Seminarplassens venner

Kjersti Utne, Trondheim kommune

Per Ivar Moe, Klæbu nærmiljøråd

Kåre Haugen, Klæbu pensjonistforening

Møyfrid Hallset, Seminarplassens venner

Alf Steinar Tømmervold, Klæbu historielag

Torill Eidhammer Sjøbakk, Klæbu kulturråd

 

Trondheim kommune har engasjert Anne Bårdsgård som administrativ leder for styringsgruppas arbeid.