Seminarplassens venner
Foreningen Seminarplassens venner er en «interessegruppe for bevaring og framtidig bruk av Seminarplassen». Alle som ønsker er hjertelig velkommen til å melde seg inn i foreningen via denne linken. Dersom du er medlem og ønsker å betale medlemskontingenten på kr. 150 kan den betales via VIPPS til Seminarplassens venner (VIPPs-nr 690380) eller via bank til bankkonto 4358.17.06023.

Bakgrunn for foreningens etablering
Fra januar til mars i 2019 hadde Ivar Skei og Birger Sivertsen samtaler med Klæbu kommune om prioritering av arbeid på Seminarplassen og om muligheter for rehabilitering av bygg og uteområde og framtidig bruk. Dette gjaldt opprustning av infrastruktur i grunnen og drenering rundt Hovedbygget, adr. Seminarplassen 1.

I april ble det bestemt å gjennomføre en idedugnad den 13. juni 2019. Denne ble arrangert av Klæbu kommune i samarbeid med «Interessegruppa for bevaring og framtidig bruk av Seminarplassen». Interessegruppa søkte Nidaros sparebanks gavefond og fikk kr 30000,- til arbeidet med å få tatt vare på bygg og plass og fylle Seminarplassen med virksomhet som Klæbusamfunnet har behov for. Kunstnerne på Seminarplassen bidro sterkt til å gi oppstarten kvalitet og gjennomslagskraft. På idédugnaden kom det 40 personer, og vi var i gang med idémyldring omkring framtidig bruk av Seminarplassen.
Høsten 2019 gjennomførte Interessegruppa nye samtaler for å få avklaringer, mens det ennå var Klæbu kommune, uten å komme fram til noen form for løsning.
1. januar 2020 slo Klæbu kommune seg sammen med Trondheim kommune, og et vedtak 6. februar ga interessegruppa inspirasjon til å tilby Trondheim kommune et forprosjekt for å utrede muligheter og framtidig bruk av Seminarplassen med bygningene, torget og parken.
Interessegruppa inviterte «Viljar plan og prosess» v/ Svein Arne Skuggen Hoff, med brei erfaring fra ledelse, samfunnsplanlegging og kulturutvikling, inn i arbeidet.

Forprosjektet «Klæbu Seminar og Seminarplassen inn i framtida»
6. februar 2020 ba bystyret kommunedirektøren lage en mulighetsstudie for den kommunale bygningsmassen med vekt på at anlegget også skal brukes av innbyggerne i kommunen. Det ble satt ned en prosjektgruppe, og ut fra den en arbeidsgruppe ledet av Møyfrid Hallset Det ble intervjuet rundt 70 mennesker i alle aldersgrupper, fra skoler, lag/organisasjoner, kommunale enheter og næringslivet. Dette resulterte i en rapport som har lagt grunnlaget for investeringsmidler vedtatt i bystyrets møte 17. desember 2020 på totalt 24 millioner fordelt på 2 millioner i 2021, og 11 millioner hver av de to påfølgende år. Videre ble kommunedirektøren bedt om å komme tilbake til bystyret med en sak som viser framdriften for prosjektet basert på forprosjektet, en sak som også viser hvordan det kan utvikles en bærekraftig driftsmodell i samarbeid med frivillige.

Forprosjektrapporten ble levert Trondheim kommune i september 2020, og 17. desember gjorde Trondheim bystyre vedtak om å ta vare på Seminarplassen med bygninger og anlegg og satte av 24 millioner (eks. mva) i investeringsmidler.

Prosjektgruppa:
Ivar Skei, prosjektansvarlig
Svein Arne Skuggen Hoff, prosjektleder
Mette Bye, byantikvar
Kjersti Utne, rådgiver
Møyfrid Hallset, leder av arbeidsgruppa

Forprosjektrapporten «Klæbu seminar og Seminarplassen inn i framtida»

«Interessegruppa for bevaring og framtidig bruk av Seminarplassen» ble i 2020 til Seminarplassens venner, med følgende formålsparagraf:
«Seminarplassens venner ønsker å ruste opp Seminarplassen til et sted alle aldersgrupper kan ha glede av. Seminarplassens venner består av ressurspersoner fra lag og organisasjoner i Klæbu som bruker, og vil fortsette å bruke, Seminarplassen som et kulturelt møtested. Vi ønsker å ta vare på stedets historie, formidle denne og tanken om at kunnskap og allmenndannelse er av interesse og til glede for befolkninga i nærområdet.»

I årsmøteberetningen for 2020 er det formulert slik:
«Seminarplassens venner har som målsetning å forankre tanken om bevaring og utvikling av Seminarplassen i Klæbu. Samtidig ønsker foreningen å være en ressurs og pådriver i arbeidet med å utvikle en plan for bevaring av bygningene, samt å bidra til å utvikle plan for hva plassen/byggene kan brukes til i framtida.
Seminarplassens venner er organisert som en frivillig forening der årsmøtet er øverste myndighet, og alle medlemmer er stemmeberettiget. Mellom årsmøtene ledes foreningen av et styre som er valgt på årsmøtet.»

Foreningen er registrert i Enhetsregisteret 20. august 2020 med organisasjonsnummer 925 448 532

Lyst til å bli med i Seminarplassens venner? Registrer deg på innmeldingssiden.

Seminarplassens venners styre 2023:
Møyfrid Hallset, leder
Henriette Vaagland, nestleder
Oddvar Brønstad, kasserer
Anne Bårdsgård, styremedlem
Ivar Skei, styremedlem
Stian Husby, styremedlem
Margit Bergrem, styremedlem

Samarbeidspartnere:
Nærmiljørådet i Klæbu
Klæbu Historielag
Klæbu pensjonistforening
Klæbu Sanitetsforening
Kunstnere i Klæbu
Klæbu Hagelag
Klemetsaune Kolonihageforening
Øvre Nidelven Kammerskor
Trondheim Yogaskole
Totallyd